Algemene voorwaarden Web

Algemene Voorwaarden overeenkomst op afstand Hoogenboom Mode B.V. Nijmegen

 

Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden.

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 6. Ondernemer: Hoogenboom Mode B.V. die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Hoogenboom Mode B.V.
Molenstraat 106-108
6511 HK Nijmegen
Tel: 024-3224714

www.hoogenboommode.nl

E-mailadres: online@hoogenboommode.nl

We zijn telefonisch bereikbaar gedurende de openingstijden van onze winkels: ma.: 11.00-17.30 uur, di. t/m vrij 9.30-17.30 (do. tot 21.00 uur), za. 9.00-17.00 uur, iedere eerste en laatste zondag van de maand koopzondag van 12.00-17.00 uur.

KVK nummer: 09150268
BTW identificatienummer: NL814471286.B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op afstand van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Alle overeenkomsten op afstand worden elektronisch gesloten. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op de website (www.hoogenboommode.nl) van onze webshop. 
 3. Op verzoek van de consument kan de ondernemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos de algemene voorwaarden toezenden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan evenwel niet garanderen dat de op een beeldscherm weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet en kunnen niet leiden tot schadevergoeding.
 2. Het aanbod is geheel vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd om het aanbod te wijzigen of aan te passen.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief btw, de kosten van aflevering, wanneer de overeenkomst tot stand komt, het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en de wijze van betaling en aflevering.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (o.a. betaling). Dus wanneer de bestelling via de website van de webshop (www.hoogenboommode.nl) is afgerond. Door het afronden van de bestelling geeft u aan akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden.
 2. Wanneer de consument de bestelling heeft afgerond, bevestigt ondernemer via email de ontvangst van bestelling. Zolang de ontvangst van de bestelling niet via email is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data . Ook voor de betaling hebben wij passende veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Wij verkopen geen klantgegevens.
 4. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand met de consument. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer accepteert alleen bestellingen van personen van 18 jaar of ouder.
 6. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

- het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

- de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;

- het retourformulier;

- een duidelijke melding wanneer het herroepingsrecht is uitgesloten;

- informatie over service en garanties;

- de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens tenzij deze gegevens al voor uitvoering van de overeenkomst aan de consument zijn verstrekt.  

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product op afstand bij ondernemer gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het retourformulier aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding) zendt de consument het product en een kopie van het retourformulier terug, of overhandigt hij dit aan de ondernemer. Let op! dit kan alleen op het in Artikel 2 genoemde (retour)adres.
 3. De consument retourneert het product met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking. Indien een product is voorzien van een uniek genummerd zegel en het zegel is verbroken, dan accepteren wij het retour niet en wordt het product teruggestuurd. De kosten zijn dan voor de consument.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de kosten en het verzendrisico van het terugzenden van het product.
 6. De ondernemer verschaft de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping en maakt mogelijk het retourformulier  van haar website te downloaden.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer stuurt na ontvangst van het retourformulier een ontvangstbevestiging.
 2. Wanneer de ondernemer het product in goede orde heeft ontvangen vergoedt de ondernemer binnen 5 dagen de betaling van de consument, inclusief eventuele leveringskosten (niet de kosten voor het terugzenden van het product, conform Artikel 8 lid 5).
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn (bijvoorbeeld maatkleding) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Artikel 11 – De prijs

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. Hoogenboom Mode B.V. rekent bij koop op afstand afleverkosten. De tarieven worden duidelijk aan de consument bekend gemaakt voordat de consument het aanbod aanvaard.  

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
 2. Garantiebepalingen zijn gelijk aan die van producten verkocht in de winkels. Samengevat is er  geen garantie wanneer producten zijn gerepareerd (door derden). Ook is er geen garantie wanneer producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld (let op wasvoorschriften!).
 3. In geval van overmatige slijtage, wordt een afschrijvingstabel gehanteerd welke verschilt per productgroep. Evenwel, na 12 maanden komen producten niet meer in aanmerking voor garantie.
 4. Ter nakoming van garantiebepalingen kunt u de klachtenprocedure volgen (Artikel 15 lid 2).

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft (inclusief in rekening gebrachte kosten van aflevering) terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 6. Al onze producten worden aangetekend en verzekerd verzonden. Producten kunnen ook afgehaald worden in onze winkels.
 7. Beschadigde verpakking die geleid heeft tot schade aan een product dient direct gemeld te worden bij de transporteur en/of ondernemer. U kunt dit doen via het retourformulier. 
 8. Verkeerd geleverde producten kunt u retourneren middels de procedure beschreven onder het herroepingsrecht. U kunt aangeven op het retourformulier dat sprake is geweest van een onjuiste levering. Natuurlijk zullen dan ook de kosten van terugzenden van het product worden vergoed. U zult het juiste product opnieuw moeten bestellen. Mocht het product inmiddels zijn uitverkocht, dan kunt u daar geen rechten aan ontlenen.

 

Artikel 14 – Betaling

De consument kan betalen middels de op de website vermelde betaalmethodes. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

Artikel 15 – Klachtenprocedure

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen na afronding van de uitvoering van de overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer middels een klachtenformulier.
 2. Al onze producten worden voor verzending zorgvuldig geïnspecteerd en gefotografeerd. Desondanks kan er iets mis zijn met het product. Een klacht over een product dient direct na constatering te worden gemeld middels een klachtenformulier.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil. Bij een geschil is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Bij wijzigingen van de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van een aanbod, zullen de meest gunstige voorwaarden prevaleren. Er zijn geen afwijkende en/of aanvullende voorwaarden.